Dataskydd

DATASKYDDSPOLICY TRUCKPETER

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med Peter Lohman MFA TruckPeter kan du komma att ge information om dig själv, och ditt företag. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post, brev eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

  • Information om dig som person (namn, personnummer, mobilnummer)
  • Kontaktuppgifter till dig eller ditt företag (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din arbetsplats)
  • Betalningsinformation (fakturaadress, referensperson eller annan faktureringsinformation)

Hur behandlar Peter Lohman MFA TruckPeter personuppgifter om dig eller ditt företag?

Peter Lohman MFA TruckPeter kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag du har anlitat oss för. Samma sak gäller om du är anställd eller är medarbetare på ett av de företag som anlitar oss för att hålla utbildningar för dig, och dina kollegor.

Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, för att du ska kunna få ut intyg eller utfärdande av tex truckkort/liftkort i anledning av godkänt deltagande i utbildningar ditt företag har anlitat oss för att hålla i, eller som du som deltagare efterfrågar i efterhand, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud, till exempel.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part om du inte har samtyckt till detta, däremot kan personuppgifter om deltagare i våra utbildningar komma att vidarebefordras till tredje part som trycker bland annat de truckkort och liftkort som nämns ovan, eller till fackliga organisationer eller andra erforderliga organisationer/myndigheter som registrerar behörigheter som är knutna till de utbildningar vi erbjuder. Peter Lohman MFA TruckPeter kommer dock aldrig att sälja uppgifter om dig till tredje part där det helt saknas samband med ändamålet och syftet med den ursprungliga behandlingen av dina personuppgifter.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring

Peter Lohman MFA TruckPeter kommer att dela personuppgifter om dig till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av Peter Lohman MFA TruckPeter att utföra de avtalade tjänsterna och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/ revisor, eller som nämnts ovan för registrering av godkända utbildningar hos erforderliga organisationer/myndigheter och för tillverkning av behörighetskort.

Peter Lohman MFA TruckPeter lagrar i största möjliga mån alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till Peter Lohman MFA TruckPeter. Peter Lohman MFA TruckPeter har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Vilka underleverantörer har Peter Lohman MFA TruckPeter idag, vem tillverkar våra behörighetskort och vilka organisationer lagrar idag personuppgifter om deltagare i våra utbildningar?

TruckPeter kommer alltid att ha ett gällande biträdesavtal med de underbiträden företaget anlitar, för att du ska kunna vara säker på att dina personuppgifter kontinuerligt behandlas enligt GDPR.

Peter Lohman MFA TruckPeter tar hjälp av redovisningsfirma för bokföringen och kommer i erforderliga fall att överlämna personuppgifter om dig till revisorn för bokföringsändamål.

Peter Lohman MFA TruckPeter vidarebefordrar idag uppgifter om godkänt deltagande till följande organisationer avseende följande utbildningar. Överföringen om dig till dessa organisationer är en del av avtalet vi har med din arbetsgivare.

I övrigt kan Peter Lohman MFA TruckPeter komma att överlämna information om dig till svenska myndigheter i de fall detta åläggs Peter Lohman MFA TruckPeter genom svensk lag, GDPR eller annan EU-rättslig bestämmelse.

Vilka uppgifter behandlar Peter Lohman MFA TruckPeter om dig och varför?

När du beställer tjänster, tecknar avtal eller går en utbildning genom Peter Lohman MFA

TruckPeter behandlar vi följande uppgifter;

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR Lagringstid och ändamål
Företagsuppgifter Företag/Organisation Org.nr/Adressuppgift Avtal/samtycke/ intresseavvägning Avtalstiden 1 år

1 år för marknadsföring samt

Faktureringsinformation Företag/Organisation

Org.nr/Adressuppgift

Referensperson

Avtal/rättslig förpliktelse (bokföringslagen) Avtalstiden/7 år
Kontaktuppgifter Namn

Telefonnummer

E-postadress

Yrkesroll

Avtal/samtycke/ intresseavvägning Avtalstiden/1 år

1 år för marknadsföring samt under reklamationsfristen för köpt tjänst

Deltagaruppgifter Namn

Personnummer

Företag/Organisation

Avtal/samtycke Avtalstiden 1år efter avslutad utbildning

1

 

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn/yrkestitel/telefon/ E-post Avtal/intresseavvägning Avtalstiden/ 1 år för marknadsföring
Företagsuppgifter Företag/Organisation Avtal/intresseavvägning Avtalstiden/ 1 år för marknadsföring samt under reklamationsfristen för tjänst
Ärendeuppgifter Fritext; meddelanden Avtal/intresseavvägning Avtalstiden/garantitiden för tjänst

 

 

När Peter Lohman MFA TruckPeter kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund GDPR Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn/E-post/ telefonnummer Intresseavvägning 1 år för marknadsföring

 

Vad avser intresseavvägning i tabellerna ovan, avser 1 år den tidsperiod som löper från ditt senaste köp av vara/tjänst av Peter Lohman MFA TruckPeter.

Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och du och/eller dina anställda har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Du har rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om lagringen baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att lämna klagomål om Peter Lohman MFA TruckPeter:s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet (i Sverige Datainspektionen, men myndigheten kommer i framtiden att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

Ändringar i denna Dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår Dataskyddspolicy löpande när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Peter Lohman MFA TruckPeter använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelanden innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Vart kan du vända dig med frågor om Peter Lohman MFA TruckPeter:s Dataskyddspolicy, vårt integritetsskydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot Peter Lohman MFA TruckPeter:s behandling av dina personuppgifter?

Peter Lohman MFA TruckPeter (660627-xxxx) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:

Adress: Peter Lohman MFA TruckPeter, Maskingatan 4, 263 36 HÖGANÄS

Telefon: +46 (0) 76-1399905

E-post: peter.lohman@truckpeter.se